Bureau Veritas Latest News http://bureauveritas.vn To subscribe to the latest news articles published at www.bureauveritas.com. <![CDATA[Khóa đào tạo FSMA – PCQI dành cho Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang thị trường Mỹ]]> http://bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/khoa+dao+tao+fsma+-+pcqi++danh+cho+doanh+nghiep+xuat+khau+thuc++pham+sang+thi+truong+my?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Fri, 26 Oct 2018 09:30:00 GMT+02:00 ae7345f7-4083-4a7b-b103-1da300616b9f <![CDATA[Các dự án lớn của bộ phận CTC ]]> http://bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/cac+du+an+lon+cua+bo+phan+ctc?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 10 Oct 2018 09:30:00 GMT+02:00 c741c544-6ac1-4a47-b0ba-f29ddea211b7 <![CDATA[Chứng nhận An toàn CSC cho Container]]> http://bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/chung+nhan+an+toan+csc+cho+container?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 9 Oct 2018 09:30:00 GMT+02:00 a85e4fda-e07c-4bac-8670-e5f583230afe <![CDATA[Quản lý An Toàn Công Nghệ (PSM)]]> http://bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/quan+ly+an+toan+cong+nghe+%28psm%29?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Thu, 4 Oct 2018 09:30:00 GMT+02:00 770f3087-9a60-4f2f-a783-bbf43e018ed8 <![CDATA[Bureau Veritas Vietnam with Alibaba online platform - A convenient network for the buyers]]> http://bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/bureau+veritas+vietnam+with+alibaba+online+platform%2C+a+convenient+network+for+the+buyers?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 3 Oct 2018 09:30:00 GMT+02:00 8eda9390-aa5b-4562-8f9e-3468541d4ad0 <![CDATA[Bureau Veritas Vietnam with Alibaba online platform - A convenient network for the buyers]]> http://bureauveritas.vn/bureau+veritas+vietnam+with+alibaba+online+platform%2C+convenient+network+for+the+buyers?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 2 Oct 2018 09:30:00 GMT+02:00 80111e5e-4822-4202-a18e-9e2e76979fa8 <![CDATA[DIỄN ĐÀN AN TOÀN THỰC PHẨM: Diễn giải các thay đổi của tiêu chuẩn BRC phiên bản 8 và ISO 22000:2018]]> http://bureauveritas.vn/home/news/events/2018/dien-dan-an-toan-thuc-pham-dien-giai-cac-thay-doi-cua-tieu-chuan-brc-phien-ban-8-va-iso-+22000-2018?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Fri, 28 Sep 2018 01:55:00 GMT+02:00 0a08d05b-c205-46f2-b66c-c1ff6ffb7ffe <![CDATA[Gặp gỡ thường niên đánh giá viên văn phòng Hà Nội- Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam]]> http://bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/gap+go+thuong+nien+danh+gia+vien+van+phong+ha+noi%2C+cong+ty+tnhh+bureau+veritas+viet+nam?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Thu, 16 Aug 2018 09:30:00 GMT+02:00 41e214d9-f013-4819-bbc7-e916fdf6de08 <![CDATA[CTD THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH ALUMINA XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ]]> http://bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/ctd+tham+gia+hoat+dong+giam+dinh+alumina+xuat+khau+sang+thi+truong+an+do?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 15 Aug 2018 09:30:00 GMT+02:00 da6b1f22-4d97-4381-9879-092b8e869708 <![CDATA[Hội thảo chuyên đề đảm bảo các thực hành tốt trong ngành bao bì, hướng đến sự phát triển bền vững. ]]> http://bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/hoi+thao+chuyen+de+dam+bao+cac+thuc+hanh+tot+trong+nganh+bao+bi%2C+huong+den+su+phat+trien+ben+vung?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 7 Aug 2018 09:30:00 GMT+02:00 761317dc-eba1-4d8c-9ad3-dedcbb438918