Bureau Veritas Latest News http://www.bureauveritas.vn To subscribe to the latest news articles published at www.bureauveritas.com. <![CDATA[Giới thiệu chung về Power& Utilities - Bureau Veritas Việt Nam]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/gioi-thieu-chung-ve-power-va-utilities-bureau-veritas-vietnam?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 30 Jul 2018 09:30:00 GMT+02:00 69a7caf0-21d0-4496-a1c2-6b61cc8b2811 <![CDATA[Một số dự án điển hình trong những năm gần đây của CTC - Bureau Veritas Vietnam]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/mot-so-du-an-dien-hinh-trong-nhung-nam-gan-day-cua-ctc-bureau-veritas-vietnam?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Thu, 26 Jul 2018 09:30:00 GMT+02:00 e632252f-b783-4a6b-b3be-ee401b39dc88 <![CDATA[Khóa đào tạo kỹ năng đánh giá viên nội bộ ACS đầu tiên ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/khoa-dao-tao-ky-nang-danh-gia-vien-noi-bo-asc-dau-tien-o-khu-vuc-dong-bang-song-cuu-long?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Fri, 20 Jul 2018 09:30:00 GMT+02:00 dfde35fc-d20d-4c56-9e4d-960554e6234f <![CDATA[Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế áp dụng cho lĩnh vực Thử nghiệm - Hiệu chuẩn]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-chuan-quoc-te-ap-dung-cho-linh-vuc-thu-nghiem-hieu-chuan?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Thu, 19 Jul 2018 12:00:00 GMT+02:00 d2053b4b-e270-4235-9cd7-0ac4765081ad <![CDATA[Gặp gỡ thường niên đánh giá viên 2018 – Công ty Bureau Veritas Certification Việt Nam]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/gap-go-thuong-nien-danh-gia-vien2018-cong-ty-bureau-veritas-certification-vietnam?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 18 Jul 2018 09:30:00 GMT+02:00 48ef16b4-1a40-44ea-9452-e77f33798753 <![CDATA[Bureau Veritas VN & Agriculture Service Line]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/bureau+veritas+vn+and+agriculture+service+line?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 16 Jul 2018 10:00:00 GMT+02:00 fb46284a-6f0b-4b92-bc33-85ecdf17a545 <![CDATA[Gặp gỡ thường niên đánh giá viên 2018 – Công ty Bureau Veritas Certification Việt Nam]]> http://www.bureauveritas.vn/gap-go-thuong-nien-danh-gia-vien-cong-ty-bureau-veritas-certification-viet-nam?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 16 Jul 2018 09:30:00 GMT+02:00 a2ddadb2-7a4d-4aa1-bf36-08d10a21ff98 <![CDATA[Phương Pháp Lập Kế Hoạch Kiểm Định Dựa Trên Đánh Giá Rủi Ro (RBI)]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/phuong-phap-lap-ke-hoach-kiem-dinh-dua-tren-co-so-danh-gia-rui-ro-%28rbi%29?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 25 Jun 2018 10:00:00 GMT+02:00 cdf83eb2-c897-4aaf-a7ab-6aa310894304 <![CDATA[Kiểm tra năng lực giám định điều]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/kiem-tra-nang-luc-giam-dinh-dieu?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 25 Jun 2018 10:00:00 GMT+02:00 fb4cab67-cd11-4402-81d3-6a61af541002 <![CDATA[Gian lận thực phẩm trong chuỗi giá trị thực phẩm ứng với tiêu chuẩn của GFSI]]> http://www.bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/gian-lan-thuc-pham-trong-chuoi-gia-tri-thuc-pham-ung-voi-tieu-chuan-cua-gfsi?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 29 May 2018 08:05:00 GMT+02:00 e677b925-2791-4a9e-9511-7720ca198db8